Leveringsvoorwaarden

ART1. TOEPASELIJKHEID: ook te downloaden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten met CTI, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval (toch) (enige) bepalingen van de voorwaarden van de koper van toepassing zijn, zullen, indien en voor zover deze laatste bepalingen in strijd zijn met deze verkoopvoorwaarden, deze verkoopvoorwaarden voor gaan.

1.2.1 Indien en voor zover bij een in kracht van gewijzigde gedane beslissing van een daartoe bevoegde autoriteit en/of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven. De partijen zijn als dan gehouden aanvullende bepalingen overeen te komen, waarvan het economisch effect zo dicht mogelijk dat benadert van die bepaling welke ongeldig of niet afdwingbaar waren.

Art. 2 Prijsopgaven; aanbiedingen; aanvaarding:

2.1 Alle prijsopgaven en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na schriftelijke bevestiging van CTI of wanneer CTI een begin heeft gemaakt

2.1 Alle prijsopgaven en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na schriftelijke bevestiging van CTI of wanneer CTI een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht.

2.2 Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van CTI dan geldt dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.

Art. 3 Tijd en plaats van levering:

3.1 Levering zal plaatsvinden aan het door de wederpartij opgegeven adres in Nederland en op kosten van de wederpartij.

3.2 Levertijden zijn bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, zelfs indien CTI in gebreke is gesteld.

3.3 CTI is gerechtigd om leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering afzonderlijk te factureren.

3.4 Indien de wederpartij in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is CTI gerechtigd te harer keuze om ofwel de goederen op te slaan op kosten en risico van de wederpartij, ofwel de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van CTI om volledige schadevergoeding te vorderen.

Art. 4 Reclame; ontbinding:

4.1 De wederpartij zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin de goederen verkeren. Reclames met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering, bij gebreke waarvan CTI niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen.

4.2 In geval CTI (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal CTI te harer keuze de overeenkomst kunnen ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst), of de goederen vervangen (zonder verdere kosten), of een redelijke vermindering op de koopprijs geven waarbij de wederpartij de goederen behoudt.

Art. 5 Betalingsvoorwaarden:

5.1.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, invoerrechten en andere belastingen en heffingen, welke de verkoopprijs beinvloeden en welke van kracht zijn op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. In geval van aanpassing van een of meer van deze factoren voordat aflevering plaatsvindt in overeenstemming met de overeengekomen levertijd, heeft CTI het recht dit alsnog door te berekenen in haar verkoopprijzen, zodanig dat op redelijkerwijze wordt voorzien in voorgevallen wijzigingen.

5.1.2 de gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede begrepen die binnen het kader van de Europese Gemeenschap, inclusief alle belastingen, rechten, heffingen en/of monetair compenserende bedragen e.d., indien en voor zover nog niet verrekend in de verkoopprijs zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de betaling direct opeisbaar binnen 1 dag na de factuurdatum.

5.3 Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

5.4 De wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie en/of verrekening.

5.5 CTI behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor levering) om van de wederpartij vooruitbetaling of zekerstelling voor de verkoopprijs te vragen door middel van een bankgarantie, een onherroepelijke letter of credit of enig gelijkend document, cessie van vordering of anderszins.
Indien de wederpartij niet op eerste verzoek een dergelijke zekerheid verschaft, dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot betaling van de koopprijs als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en CTI zal dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijk) de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht om volledig schadevergoeding te vorderen.

5.6 In geval van verzuim van betaling is de wederpartij de volgende kosten verschuldigd:
De administratiekosten 50 euro
De rente
De buitengerechtelijke incassokosten, welke minstens 25 euro bedragen
De daadwerkelijk door CTI gemaakte gerechtelijke kosten
Alle schade, welke CTI lijdt ten gevolge van wijzigingen in de
valutakoersen wanneer de koopprijs niet in euro's luidt.

Art. 6 Installatie:

6.1 Installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij.

Art. 7 Aansprakelijkheid:

7.1 CTI zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en /of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulke wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijs buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, waaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare reductiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal CTI daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.

7.2 CTI zal niet aansprakelijk zijn voor gevolgschade of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering.

7.3 De totale aansprakelijkheid van CTI met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke CTI voor die opdracht in rekening heeft gebracht.

7.4 Behoudens voor zover CTI onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de wederpartij CTI vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekkingen hebben op de geleverde goederen.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud:

8.1 De geleverde zaken blijven eigendom van CTI totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan alle vorderingen, betrekking hebbende op krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, zulks met inbegrip van krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente.
Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden.

8.2 Ingeval de wederpartij nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens CTI of in geval de wederpartij in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is CTI gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst om de goederen terug te nemen.

8.3 De wederpartij verplicht zich op de geleverde zaken op eerste verzoek ten behoeve van CTI een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van CTI op de wederpartij, daaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen.

Art. 9 Garantie:

9.1 CTI verplicht, tenzij anders is overeengekomen, zich gedurende drie maanden na levering, in geval van defect raken van (onderdelen) de geleverde apparatuur, deze naar keuze van CTI te vervangen of te repareren, zonder daarvoor arbeidsloon of materiaalkosten in rekening te brengen.

9.2 De te repareren of te vervangen apparatuur of onderdelen daarvan dienen franco huis naar CTI toegezonden te worden.

9.3 Ieder recht op garantie gaat verloren, indien het defect te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of indien blijkt dat reparaties door derden aan de apparatuur zijn uitgevoerd.

Art. 10 Rechterlijke bevoegdheid:

10.1 Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen CTI en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat CTI het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Spel-, grammatica- en overige fouten in de tekst voorbehouden.

Aanvullende leveringsvoorwaarden:


Bij uw bestelling gaat u akkoord met onze leverings- en betalingsvoorwaarden, alsmede deze aanvullende voorwaarden. Inkoopvoorwaarden worden niet geaccepteerd.

Bestellen:
Bestellingen ontvangen wij bij voorkeur per fax of e-mail of via onze webwinkel, telefonisch bestellen is ook mogelijk: houdt dan rekening met eventuele wachttijden.

Betalingen:
Alle bestellingen tot 2500 euro worden onder rembours verzonden. Bestellingen boven de
2500 euro worden verzonden na ontvangst van telefonische vooruitbetaling van het totale orderbedrag of in deelleveringen, waarbij op alle leveringen verzendkosten worden berekend. Wij leveren niet uit zonder betaling vooraf! Indien vooraf gemeld kunt u de bestelling tegen pin betaling afhalen in Soest, houdt u wel rekening met het maximum pinbedrag op uw betaalkaart.

Verzendkosten
10 euro voor zendingen van een of enkele pakketten indien telefonisch vooruit betaald is.
10 euro voor rembourszending van een of enkele pakketten.
36 euro voor zendingen van een europallet.

Afhalen en openingstijden:
Orders kunnen indien vooraf gemeld afgehaald worden op werkdagen tussen 09:30 en 17:00 uur.

Levertijd:
Bestellingen die voor 16:00 uur gedaan zijn, worden -indien de omstandigheden het toelaten- de volgende (werk)dag door DHL afgeleverd. Afhalen van de order dient binnen 5 werkdagen na plaatsing van de order te geschieden.

Backorders:
CTI neemt backorders aan maar beschouwd deze als een aparte order. M.a.w. deze orders worden met eventuele verzendkosten berekend. Op verzoek kan een order pas worden uitgeleverd als alle bestelde artikelen voorradig zijn. Bij uitlevering van geplaatste backorders wordt de op leverdatum geldende prijs in rekening gebracht.

Geweigerde zendingen:

Als een uitgeleverde zending niet wordt geaccepteerd, worden restockingfee (15%) en verzendkosten ongeacht de reden van weigering in rekening gebracht.

Reclamaties:
Indien uw bestelling niet goed of niet volledig is ontvangen dient u dit uiterlijk 2 dagen na besteldatum per fax / email te melden. Wij zullen hierin dan zo snel mogelijk actie ondernemen.

Bij reclamaties op ESD leveringen (Electronic Software Distribution) kan alleen omgeruild of geretourneerd worden als de betreffende software niet is geinstalleerd en is geactiveerd, is dit toch het geval dan kan pas worden geretourneerd of omgeruild na ten minste 90 dagen. Na deze periode dient een afstandverklaring (disclaimer) getekend te worden dat er niets van de software achterblijft op het systeem van de eindgebruiker. Deze aanvulling is een direct gevolg van de aanpassingen op de EULA van Microsoft voor Office 2010 en Office 2013 omstreeks maart 2013.

Onder het kopje “transfer of license” staat omschreven waar men aan dient te voldoen om de licentie, rechtsgeldig, over te dragen.

Een rechtsgeldige afstandsverklaring (disclaimer) is bij ons te verkrijgen op verzoek.

Salesdesk

Werkdagen 09:00 tot 17:30
Telefoon: +31(0)35-5885775
E-mail: info@ctitrading.com


Top